list
Học phí - Miễn giảm

Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ được hưởng của học sinh năm học 2022 – 2023.

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2022 9:59:00 PM

Thông báo các khoản thu đầu năm và chế độ được hưởng năm học 2021 – 2022.

Cập nhật lần cuối: : 9/29/2021 9:20:00 AM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ GDTX năm học 2021 - 2022.

Cập nhật lần cuối: : 8/11/2021 4:45:00 PM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ Trung cấp năm học 2021 - 2022.

Cập nhật lần cuối: : 8/11/2021 4:40:00 PM

Thông báo mức thu học phí hệ Trung cấp đối với học sinh tốt nghiệp THPT năm học 2020 - 2021.

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2020 3:56:00 PM

Thông báo mức thu học phí đối với học sinh hệ GDTX năm học 2020 - 2021.

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2020 3:50:00 PM

Thông báo các khoản thu đầu năm và các chế độ chính sách được hưởng đối với học sinh năm học 2019 - 2020

Cập nhật lần cuối: : 7/25/2019 3:23:00 PM

Thông báo các khoản thu đầu năm Năm học 2018-2019

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2018 8:01:00 AM

Chế độ học phí, miễn, giảm học phí; chế độ học bổng chính sách năm học 2018-2019

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2018 7:51:00 AM

Thông báo nhiều ưu đãi về chế độ miễn, giảm học phí; chế độ học bổng đối với học sinh đăng ký học tại trường năm học 2018 - 2019 .

Cập nhật lần cuối: : 3/26/2018 12:12:00 AM

Thông báo các khoản thu Đầu năm học 2016-2017 (dành cho học sinh TN THCS)

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2016 10:23:00 AM

Thông báo các khoản thu Năm học 2016-2017 (dành cho học sinh TN THPT):

Cập nhật lần cuối: : 8/24/2016 10:14:00 AM

Thông tư liên tịch 09

Cập nhật lần cuối: : 6/24/2016 12:50:00 PM

Giải quyết trường hợp người học nghề không đủ điều kiện kiểm tra kết thúc môn

Cập nhật lần cuối: : 6/16/2016 2:51:00 PM