list
Quy trình ĐBCL

Quy trình tiếp nhận phản ảnh kiến nghị của cá nhân tổ chức

Cập nhật lần cuối: : 12/4/2019 12:09:00 PM

Quy trình sử dụng vật tư phục vụ đào tạo

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:24:00 PM

Quy trình cấp phát bằng và chứng chỉ

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:17:00 PM

Quy trình xét điều kiện dự thi, thi kết thúc Môn học/Mô đun

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:15:00 PM

Quy trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:11:00 PM

Quy trình đánh giá kết quả học tập

Cập nhật lần cuối: : 6/13/2019 3:09:00 PM

Quy trình tuyển sinh

Cập nhật lần cuối: : 5/27/2019 3:47:00 PM

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện

Cập nhật lần cuối: : 5/27/2019 3:45:00 PM