list
Cải cách hành chính

Các quyết định công khai dân chủ.

Cập nhật lần cuối: : 11/30/2020 9:14:00 AM

Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở Trường TCN Cam Ranh.

Cập nhật lần cuối: : 9/17/2020 4:33:00 PM

Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Cập nhật lần cuối: : 9/17/2020 4:29:00 PM

Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại trường TCN Cam Ranh

Cập nhật lần cuối: : 9/17/2020 4:20:00 PM

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh.

Cập nhật lần cuối: : 9/17/2020 4:15:00 PM

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 trường Trung cấp nghề Cam Ranh

Cập nhật lần cuối: : 9/17/2020 4:06:00 PM

Văn bản hành chính 2020

Cập nhật lần cuối: : 3/23/2020 10:22:00 AM

Văn bản hành chính năm 2019

Cập nhật lần cuối: : 4/13/2019 8:40:00 PM

Quy trình Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/26/2018 2:54:00 PM

Văn bản Bảo hiểm thất nghiệp

Cập nhật lần cuối: : 4/26/2018 2:38:00 PM

Văn bản hành chính

Cập nhật lần cuối: : 12/7/2017 7:53:00 AM