Khoa Điện - Điện tử
Cập nhật lần cuối: 7/25/2019 4:54:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Trần Đức Anh Trưởng Khoa 15/01/1981 0989 612 361
02 Dương Thị Hoa Giáo viên 12/02/1985 0327 457 345
03 Hồ Văn Long Giáo viên 18/09/1984 0385 030 162
04 Võ Long Khoa Giáo viên 18/09/1978 0902 737 587
05 Hoàng Thanh Cầm Giáo viên 20/10/1987 0376 622 112