Tổ bộ môn May - Du lịch
Cập nhật lần cuối: 7/25/2019 4:51:00 PM 
 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Nguyễn Thị Huyền Trang Phó Trưởng bộ môn 12/07/1978 0976 788 156
02 Phan Thị Mỹ Giáo viên 27/10/1981 0397 068 258
03 Trần Phạm Thảo Uyên Giáo viên 14/04/1985 0984 006 002
04 Phạm Nguyễn Phú Thịnh Giáo viên 04/11/1982 0905 758 880
05 Trần Lê Thanh Tâm Giáo viên 04/03/1987 0906 816 335
06 Vũ Đức Hà Giáo viên 17/12/1988 0987 723 412