Tổ bộ môn May - Du lịch
Cập nhật lần cuối: 12/29/2021 4:47:00 PM 
 

 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Nguyễn Thị Huyền Trang Trưởng bộ môn 12/07/1978 0976 788 156
02 Phan Thị Mỹ Giáo viên 27/10/1981 0397 068 258
03 Trần Phạm Thảo Uyên Phó Trưởng bộ môn 14/04/1985 0984 006 002
04 Phạm Nguyễn Phú Thịnh Giáo viên 04/11/1982 0905 758 880
05 Trần Lê Thanh Tâm Giáo viên 04/03/1987 0906 816 335
06 Lê Thúy Vân Giáo viên 03/08/1987 0355 200 824
07 Trần Thị Như Linh Giáo viên 23/08/1999 0333 735 648
08 Nguyễn Thị Châu Giáo viên 05/11/1996 0353 927 420