Phòng Hành chính - Tổ chức
Cập nhật lần cuối: 1/9/2022 11:01:00 PM 
 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Hoàng Thị Như Ngọc Phó trưởng phòng 29/11/1988 0976 423 629
02 Trịnh Quang Thắng Chuyên viên HC - TC 08/09/1981 0914 345 815
03 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên văn thư 23/08/1974 0379 910 994
04 Nguyễn Thị Hưng Nhân viên Y tế 27/09/1993 0983.312.376
05 Trần Quốc Cường Sửa chữa thiết bị 14/10/1970 0788.507.113
06 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên Tạp Vụ 07/03/1980 0989.561.216
07 Nguyễn Văn Lý Bảo vệ 05/11/1963 0392.380.823
08 Trần Anh Dũng Bảo vệ 01/01/1957 0353.012.375
09 Nguyễn Thành Trung Bảo vệ 06/12/1969 0988.493.893