Phòng Hành chính - Tổ chức
Cập nhật lần cuối: 8/22/2018 8:19:00 PM 
 

 

 

TT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh Số điện thoại
01 Hoàng Thị Như Ngọc Phó trưởng phòng  29/11/1988  0976423629
02 Trịnh Quang Thắng Phụ trách phòng 08/09/1981 0914345815
03 Nguyễn Thị Thúy Nhân viên văn thư    
04 Nguyễn Thị Ngọc Mai Chuyên viên 15/09/1989 0935639138