Thời khóa biểu năm học 2018 - 2019
Cập nhật lần cuối: 5/18/2019 4:07:00 PM 
 
LỚP THỜI KHÓA BIỂU
CNTT1 -18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CNTT2 -18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
XD 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
ĐCN1 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
ĐCN2 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
MAY1 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
MAY2 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA1 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA2 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA3 - 18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
NVNH18 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CNTT17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
 KT17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
XD17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
ĐCN3 - 17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
ĐCN4 - 17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
MAY1 - 17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA1 - 17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA2 - 17 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CNTT2 - 16 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
MAY 16 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA1 - 16 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
CBMA2 - 16 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY
ĐCN1 - 16 THỜI KHÓA BIỂU TẠI ĐÂY

 

 

 

 

Tin liên quan