Quy trình sử dụng vật tư phục vụ đào tạo
Cập nhật lần cuối: 12/10/2019 12:01:00 PM 
 

 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI KHÁNH HÒA

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ CAM RANH

Địa chỉ: TDP Hòa do 6B, P. Cam Phúc Bắc, TP. Cam Ranh, Tỉnh. Khánh Hòa

ĐT: 02583.970879, Email: tcncr.sldtbxh@khanhhoa.gov.vn 

Fax: 02583.973535, Website: www.tcncamranh.edu.vn

 

 

 

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ SỬ DỤNG VẬT TƯ PHỤC VỤ ĐÀO TẠO

                                                                Mã hóa                    :  08/QT-TCNCR-HCTC

                           Ban hành lần           :  01

                                                        Hiệu lực từ ngày     :   04/9/2018

 

 

                    

 

Chữ ký

 

Người soạn thảo

Người kiểm tra

Người phê duyệt

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Hoàng Thị Như Ngọc

Nguyễn Thị Thuyền

Nguyễn Thời Đào

Chức danh

PT Phòng HC-TC

Phó Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

             1. Mục đích:              

- Qui trình này đưa ra nội dung, cách thức, trình tự và trách nhiệm của việc thực hiện công tác quản lý sử dụng vật tư gồm: tiếp nhận, nhập kho, lưu kho bảo quản, cấp phát VTTB sử dụng và thu hồi;

- Nâng cao chất lượng về quản lý, mua sắm, cấp phát Nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư thực tập và thu hồi sản phẩm sau thực tập (thành phẩm, bán thành phẩm, phế liệu sau thực tập);

- Đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng.

2. Phạm vi áp dụng:

- Áp dụng với tất cả VTTB của các các đơn vị tiếp nhận, bảo quản, cấp phát cho phục vụ đào tạo;

          - Áp dụng với tất cả VTTB của nhà trường  phân bổ, điều động cho các đơn vị thuộc trường;

           - Áp dụng cho tất cả cán bộ, viên chức, cá nhân hợp đồng lao động và các đơn vị trực thuộc Trường.

II. DIỄN GIẢI VÀ TỪ VIẾT TẮT

1. Diễn giải

- Nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư trong phạm vi hoạt động của Trường là những đồ dùng, nguyên, nhiên, vật liệu, vật tư thực tập, văn phòng phẩm... khi đưa vào sử dụng coi như tiêu hao hết hoặc tiêu hao một phần (sử dụng một lần);

- Vật liệu tuy không phải là tài sản cố định  hay tài sản công cụ nhưng các Khoa phải theo dõi, quản lý chặt chẽ từ khi được cấp phát sử dụng cho đến khi hoàn thành công việc. Phải có sổ sách nhập xuất rõ ràng cho từng công việc. Sử dụng không hết thì có biện pháp bảo quản tốt để tiếp tục sử dụng cho lần sau; 

- Việc nhập, xuất vật tư phải thực hiện theo quy định và mẫu biểu của chế độ kế toán;      

- Để sử dụng vật tư có hiệu quả và tính liên quan ngành giữa các bài tập, Nhà trường cấp vật tư cho các bộ môn theo từng học kỳ hoặc năm học;

- Vật tư mua về được nhập về kho trường;

- Dựa vào bảng dự trù vật tư của Bộ môn, vật tư có trong kho, bảng dự trù danh mục vật tư và đề nghị cấp phát của các đơn vị, kế hoạch giảng dạy, kế toán tài sản làm phiếu xuất kho;

- Căn cứ vào phiếu xuất kho, thủ kho xuất vật tư cho Khoa,  bộ môn nhận về kho bộ môn cất giữ và phát cho giáo viên giảng dạy theo kế hoạch;

- Dựa vào kế hoạch giảng dạy và cơ cấu bài tập của giáo viên cho từng môn học giáo viên giảng dạy làm đề xuất khoa duyệt và cấp vật tư;

- Giáo viên mở sổ theo dõi cấp phát vật tư cho học sinh sinh viên thực hành;

- Sau khi kết thúc môn học giáo viên trực tiếp giảng dạy nộp lại cho bộ môn các vật tư đã nhận cho HSSV thực tập dưới dạng mô hình, sản phẩm thực hành và vật liệu còn thừa;

- Sau khi kết thúc học kỳ hoặc năm học nếu các vật tư không còn tận dụng học tập cho học kỳ sau được nữa, Khoa, bộ môn trả lại cho trường các vật tư đã nhận cho HSSV thực tập dưới dạng mô hình, sản phẩm thực hành, phế phẩm và vật liệu còn thừa;

- Khi có chủ trương thanh lý, bộ môn, khoa làm đề xuất phòng TC-HC, phòng Kế hoạch-Tài chính phối hợp tổ chức bán thanh lý theo quy định.

2.Từ viết tắt:

- BGH

: Ban giám hiệu;

- VTNNL

: Vật tư, nguyên, nhiên liệu;

- TC-HC

: Tổ chức – Hành chính;

- KH-TC

: Kế hoạch - Tài chính;

- ĐVSD

: Đơn vị sử dụng;

- HSSV

: Học sinh - sinh viên;

- CTMT

: Chương trình mục tiêu;

- QT

: Quy trình;

- TCNCR

: Trung cấp nghề Cam Ranh;

- DM

: Danh mục.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3. Lưu đ (Xem ở đây)

         

 

 

         4. Đặc tả 

Đặc tả lưu đồ Quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo từ vật tư mua về kho trường đến các đơn vị sử dụng.

TT

Tên bước

công việc

Nội dung

Bộ phận/ Người thực hiện

Bộ phận/ Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1.         

Đề xuất nhu cầu

- Các đơn vị sử dụng làm đề xuất hoặc bảng dự trù danh mục vật tư và trình ký các khoa, phòng liên quan;

- Sau khi đề xuất đã được các khoa, phòng liên quan phê duyệt thì  gửi phòng TC-HC

Đơn vị, cá nhân đề xuất

Khoa, Phòng

Ban

Đề xuất hoặc bảng dự trù danh mục vật tư

 

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 02

2.         

Kiểm tra, cân đối

- Phòng TC-HC kiểm tra, tổng hợp danh mục VTNNVL theo đề xuất hoặc bảng dự trù danh mục vật tư của các đơn vị và cân đối VTNNVL trong kho, trình BGH;

- Yêu cầu làm rõ các nội dung còn thiếu, chưa rỏ

Thủ kho, Phòng

TC-HC, BGH

Khoa, Phòng

Ban và đơn vị sử dụng

Lập được danh mục VTNNVL cần cấp phát cho đơn vị.

03 ngày

 

3.         

Kiểm tra lập phiếu

- Kế toán tài sản kiểm tra, lập phiếu xuất kho;

- Trình kế toán trưởng và BGH ký duyệt.

Kế toán tài sản, Kế toán trưởng, BGH

Phòng TC-HC, phòng KH-TC

Phiếu xuất kho

02 ngày

Biểu mẫu 03

4.         

Cấp phát VTNNVL

  Cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Thủ kho, đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Phòng TC-HC, Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Đơn vị sử dụng nhận vật tư , nguyên nhiên vật liệu

02 ngày

 

5.         

Tiếp nhận

 Tiếp nhận vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Phòng TC-HC, Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Nhận vật tư, nguyên nhiên vật liệu về đơn vị sử dụng

Trong ngày

 

6.         

Báo cáo

- Theo dõi kiểm tra vật tư ở đơn vị;

- Báo cáo việc cấp phát và tồn ở đơn vị.

Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

Bảng báo cáo

Theo học kỳ

Biễu mẫu 04

7.         

Lưu hồ sơ

 

- Hồ sơ quản lý;

- Sau khi vật tư nhận người quản lý có trách nhiệm vào sổ quản lý.

Thủ kho, kế toán tài sản và đơn vị sử dụng

Phòng TC-HC, phòng KH-TC và đơn vị sử dụng

- Phiếu nhập kho;

- Phiếu xuất kho;

- Thẻ kho;

- Sổ quản lý vật tư;

Theo học kỳ

Biểu mẫu 03

 Biểu mẫu 04

 Biểu mẫu 05

 Biểu mẫu 06

 Biểu mẫu 07

 

 

 

 

 

Đặc tả lưu đồ Quả lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo từ các đơn vị đến Giáo viên giảng dạy, HSSV thực hành.

TT

Tên bước

công việc

Nội dung

Bộ phận/ Người thực hiện

Bộ phận/ Người phối hợp thực hiện

Kết quả đạt được

Hạn hoàn thành

Biểu mẫu

1.

Đề xuất nhu cầu

- Giáo viên giảng dạy làm  phiếu đề nghị cấp vật tư hoặc đề xuất.

- Gửi bộ môn.

Giáo viên giảng dạy

Khoa, bộ môn

Phiếu đề nghị cấp vật tư hoặc Đề xuất

 

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 08

2.

Kiểm tra, cân đối

- Khoa/ Bộ môn kiểm tra, cân đối VTNNVL trong đơn vị trình Hiệu trưởng.

- Yêu cầu làm rõ các nội dung còn thiếu, chưa rỏ

Khoa/bộ môn

 

Lập được danh mục VTNNVL cần trình.

03      ngày

 

3.

Phê duyệt

- Phê duyệt;

- Đồng ý.

Hiệu trưởng

Khoa, bộ môn

Lập được danh mục VTNNVL cần cấp phát cho Giáo viên.

02      gày

 

- Không đồng ý, quay lại bước 2.

Hiệu trưởng

Khoa, bộ môn

Làm rõ danh mục phiếu đề nghị cấp vật tư hoặc Đề xuất.

02 ngày

 

4.

Cấp phát

 Cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Giáo viên giảng dạy, Bộ môn/ cá nhân liên quan

Giáo viên giảng dạy, HSSV, bộ môn/ cá nhân liên quan

Giáo viên tiếp nhận vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Phiếu xuất vật tư

Trong ngày

 

Biểu mẫu 09

5.

Tiếp nhận

 Tiếp nhận vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Bộ môn, Giáo viên giảng dạy/ cá nhân liên quan

Giáo viên giảng dạy, bộ môn/ cá nhân liên quan

Nhận vật tư, nguyên nhiên vật liệu về lớp

 

Trong ngày

 

6.

Cấp phát

 Cấp phát vật tư, nguyên nhiên vật liệu

Giáo viên giảng dạy, HSSV/ cá nhân liên quan

Giáo viên giảng dạy, HSSV, bộ môn/ cá nhân liên quan

Vật tư, nguyên nhiên vật liệu đến HSSV thực tập

Trong ngày

 

Biểu mẫu 10

7.

Thu hồi

Thu hồi sản phẩm bài tập, phế phẩm hoặc vật tư thừa

Giáo viên giảng dạy, HSSV, bộ môn/ cá nhân liên quan

Giáo viên giảng dạy, HSSV, bộ môn/ cá nhân liên quan

 

 

Sản phẩm bài tập, phế phẩm hoặc vật tư thừa

 

 

Kết thúc môn học hoặc theo học kỳ

 

8.

Báo cáo

 

- Theo dõi kiểm tra vật tư;

- Báo cáo việc cấp phát sử dụng và tồn.

Giáo viên giảng dạy, bộ môn

Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

 

 

Bảng báo cáo

Kết thúc môn học hoặc theo học kỳ

 

Biểu mẫu 11

9.

Lưu hồ sơ

- Hồ sơ quản lý;

- Sau khi vật tư nhận người giáo viên giảng dạy có trách nhiệm váo sổ quản lý.

Giáo viên giảng dạy, bộ môn

Đơn vị sử dụng/ cá nhân liên quan

- Sổ theo dõi cấp phát vật tư của Giáo viên;

- Bảng báo cáo;

- Phiếu đề nghị cấp vật tư hoặc Đề xuất.

 

Theo từng học kỳ

Biểu mẫu 01

Biểu mẫu 08

Biểu mẫu 09

Biểu mẫu 10

Biểu mẫu 11

 

 

 

 

 

 

 5. Các công cụ/biểu mẫu/hướng dẫn

 

STT

Tên biểu mẫu/ hướng dẫn

Mã hóa

01

Biểu mẫu 01- Giấy đề xuất

08/QT-TCNCR-HCTC.BM01

Biểu mẫu 01

02

Biểu mẫu 02-  Bảng dự trù danh mục vật tư đề nghị cấp phát

08/QT-TCNCR-HCTC.BM02

Biểu mẫu 02

03

Biểu mẫu 03- Phiếu xuất kho

08/QT-TCNCR-HCTC.BM03

Biểu mẫu 03

04

Biểu mẫu 04 - Báo cáo sử dụng vật tư thực hành

08/QT-TCNCR-HCTC.BM04

Biểu mẫu 04

05

Biểu mẫu 05 - Phiếu nhập kho

08/QT-TCNCR-HCTC.BM05

Biểu mẫu 05

06

Biểu mẫu 06- Thẻ kho

08/QT-TCNCR-HCTC.BM06

Biểu mẫu 06

07

Biểu mẫu 07- Báo cáo cấp phát vật tư

08/QT-TCNCR-HCTC.BM07

Biểu mẫu 07

08

Biểu mẫu 08- Phiếu đề nghị cấp vật tư

08/QT-TCNCR-HCTC.BM08

Biểu mẫu 08

09

Biểu mẫu 09- Phiếu xuất vật tư giảng dạy

08/QT-TCNCR-HCTC.BM09

Biểu mẫu 09

10

Biểu mẫu 10- Phiếu xuất vật tư phục vụ giảng dạy

08/QT-TCNCR-HCTC.BM10

Biểu mẫu 10

11

Biểu mẫu 11- Báo cáo sử dụng vật tư thực hành

08/QT-TCNCR-HCTC.BM11

Biểu mẫu 11


 

 

 

 

Tin liên quan