LỊCH THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2019 - 2020
Cập nhật lần cuối: 12/6/2019 12:41:00 AM 
 

 1.      Khối 10

Các lớp khối 10 kiểm tra vào các ngày 19/12; 23/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Lịch sử 19/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
02 Địa lý 19/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
03 Ngữ văn 23/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               07h15'                 90'                  07h25'                 07h30'  
04 Toán 23/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               09h15'                 90'                  09h25'                 09h30'  
05 Vật lý 23/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               13h15'                 50'                13h25'                 13h30'  
06 Hóa học 23/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               14h30'                 50'                 14h35'                 14h40'  
07 Sinh học 23/12/2019

P101, P102, P103, P104, P105

               15h40'                 50'                 15h45'                 15h50'  
 

.   Khối 11

Các lớp khối 11 kiểm tra vào các ngày 26/12; 27/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Ngữ văn 26/12/2019

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 90'                 07h25'                  07h30'  
02 Toán 26/12/2019

P101, P102, P103, P104

               09h15'                 90'                 09h25'                  09h30'  
03 Lịch sử 26/12/2019

P101, P102, P103, P104

               13h15'                 50'                 13h25'                  13h30'  
04 Địa lý 26/12/2019

P101, P102, P103, P104

               14h30'                 50'                 14h35'                  14h40'  
05 Vật lý 27/12/2019

P101, P102, P103, P104

               07h15'                 50'                 07h25'                  07h30'  
06 Hóa học 27/12/2019

P101, P102, P103, P104

               08h30'                 50'                08h35'                  08h40'  
07 Sinh học 27/12/2019

P101, P102, P103, P104

               09h40'                 50'                 09h45'                   09h50'  
 

3.      Khối 12

Các lớp khối 12 kiểm tra vào các  ngày 26/12; 27/12

TT Môn thi Ngày thi Địa điểm Tập trung vào phòng Thời gian làm bài Giờ phát đề cho HS Giờ bắt đầu làm bài Ghi chú
01 Ngữ văn 26/12/2019

P107, P108, P109

               07h15'                120'                 07h25'                 07h30'  
02 Toán 26/12/2019

P107, P108, P109

               13h15'                 90'                 13h25'                13h30'  
03 Vật lý 27/12/2019

P107, P108, P109

                07h15'                 50'                 07h25'                 07h30'  
04 Hóa học 27/12/2019

P107, P108, P109

                08h30'                 50'                 08h35'                 08h40'  
05 Sinh học 27/12/2019

P107, P108, P109

               09h40'                 50'                 09h45'                  09h50'  
06 Lịch sử 27/12/2019

P107, P108, P109

               13h15'                 50'                 13h25'                 13h30'  
07 Địa lý 27/12/2019

P107, P108, P109

               14h30'                 50'                 14h35'                 14h40'  
 
Tin liên quan