Quyết định thành lập Tổ phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trường Trung cấp nghề Cam Ranh
Cập nhật lần cuối: 2/5/2020 4:11:00 PM 
 

Căn cứ Quyết định số 218/QĐ - UBND, ngày 01 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển Trường Công nhân kỹ thuật Cam Ranh thành Trường Trung cấp nghề Cam Ranh;

Căn cứ Công điện số 01/CĐ-UBND tỉnh ngày 27/01/2020 và Kế hoạch số 870/KH-UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ;

          Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

          Căn cứ Kế hoạch số 07/SLĐTBXH ngày 03/02/2020 của Sở Lao động Thương binh Xã hội Khánh Hòa về việc phòng chống bệnh viêm phổi do chủng mới của vi rút Corona;

Xét đề nghị của trưởng phòng Hành chính – Tổ chức,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ phòng chống dịch bênh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Tổ chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thời Đào, Hiệu trưởng – Tổ trưởng.

  2. Bà Nguyễn Thị Thuyền, Phó Hiệu trưởng – Tổ phó.

3. Bà Hoàng Thị Như Ngọc, Phó Trưởng phòng HCTC – Thành viên .

4. Ông Lương Thanh Trung , Trưởng khoa Cơ khí – Thành viên.

5. Ông Nguyễn Tuấn Vinh, Giám đốc TTDN Cam Lộc – Thành viên.

6. Ông Đỗ Nhật Trưởng, Phó Trưởng phòng Đào tạo – Thành viên.

7. Ông Trần Đức Anh, Trưởng khoa Điện Điện tử - Thành viên.

8. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, Trưởng phòng KHTC – Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng khoa Cơ bản – Thành viên.

10. Bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Trưởng BM Cắt may CN – Thành viên.

  11. Bà Trần Phạm Thảo Uyên, Phó Trưởng BM Du lịch Nữ công – Thành viên

       12. Ông Hoàng Thanh Cầm, Bí thư Đoàn TNCS – Thành viên.

       13. Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Phó Bí thư Đoàn TNCS – Thành viên.

       14. Bà Dương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Công đoàn CSTV – Thành viên.

       15. Bà Nguyễn Thị Hưng, Nhân viên y tế - Thành viên.

Điều 2. Tổ chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tổ trưởng tổ phòng chống dịch bệnh phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi thành viên thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao, hàng ngày báo cáo với lãnh đạo Sở về tình hình dịch bệnh trong toàn ngành.

Điều 3. Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Trưởng các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc trường và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Tin liên quan