Các quy trình đảm bảo chất lượng.
Cập nhật lần cuối: 5/27/2020 3:02:00 PM 
 

 

STT TÊN QUY TRÌNH XEM FILE
01 Quy trình xây dựng lựa chọn, chỉnh sửa bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo. Xem file
02 Quy trình biên soạn giáo trình. Xem file
03 Quy trình tổ chức tuyển sinh. Xem file
04 Quy trình xét điều kiện dự thi, thi kết thúc  Mô đun/ Môn học. Xem file
05 Quy trình xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. Xem file 
06 Quy trình đánh giá kết quả học tập. Xem file 
07 Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học. Xem file 
08 Quy trình quản lý, sử dụng vật tư phục vụ đào tạo. Xem file 
09 Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện. Xem file 
10 Quy trình tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân. Xem file 
11 Quy trình đánh giá, phân loại viên chức và người lao động. Xem file
12 Quy trình xét nâng lương cho cán bộ, viên chức, người lao động. Xem file
13 Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trưởng, phó phòng khoa và tương đương trực thuộc trường. Xem file
14 Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường, cán bộ quản lý các phòng, khoa, bộ môn và tương đương. Xem file
15 Quy trình liên kết đào tạo.  Xem file
16 Quy trình quản lý phòng học, nhà xưởng. Xem file
17 Quy trình quản lý hồ sơ học sinh.  Xem file
18 Quy trình khảo sát doanh nghiệp.  Xem file
19 Quy trình dự giờ.  Xem file
20 Quy trình khảo sát học sinh sau tốt nghiệp. Xem file