Các quyết định công khai dân chủ.
Cập nhật lần cuối: 11/30/2020 9:43:00 AM 
 
STT NỘI DUNG XEM FILE
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File
2 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019. Xem File
3 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File
4 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại trường TCN Cam Ranh. Xem File
5 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Xem File
6 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Xem File
7 Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở Trường TCN Cam Ranh. Xem File