Các quyết định công khai dân chủ.
Cập nhật lần cuối: 5/26/2021 3:01:00 PM 
 
STT NỘI DUNG XEM FILE
1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File
2 Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán năm 2019. Xem File
3 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File
4 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công tại trường TCN Cam Ranh. Xem File
5 Quyết định về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Xem File
6 Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. Xem File
7 Quyết định về việc ban hành quy chế dân chủ cơ sở Trường TCN Cam Ranh. Xem File
8 Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021 Xem File
9 Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File
10 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Xem File